Creative workshop of Alexander Sokurov

HAPPY FAMILY

Producer
Scriptwriter Madina Mastafova
Tina Mastafova
Director Tina Mastafova
Director of Photography Anzor Dokhov
Aleksander Zolotukhin
Sound
Composer Murat Kabardokov
Production Designer
Production
Timing 21 min.
Year 2014
Age restriction 16+
Country
Cinema Date/Time
PREMIER ZAL
PARK HOUSE
4 September 16:00
Cast:

Boris Kozharov
Lyudmila Sheremetova
Larisa Kyarova
Olga Tamazova
Ramazan Lyuev
Marina Tasheva
Vadim Misostov
Lyana Tkhakakhova
Timur Shidginov
Islam Kankulov
Azamat Karov
Mariyana Kalmykova
Mariana Kazancheva

 

 

It is the birthday of the father of the family, everybody is gathering on this occasion. But no one cannot help saying what they really think. The celebration reaches its climax …